Lacné darčeky a užitočné drobnosti.

Reklamačný poriadok

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol kúpený od predávajúceho – obchodníka: Eva Ozajová, Budatínska 21, Bratislava 851 05 IČO: 36 909 173 (ďalej len „Predávajúci“, alebo „Obchodník“).
 2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), na všetky nové tovary sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon č. 108/2024 Z. z.“) a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len ako „Zákon č. 40/1964 Zb.“).
 3. Ak kupujúci je podnikateľ, postupuje sa v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a záručná doba je 6 mesiacov.
 4. Obchodník je povinný poskytnúť spotrebiteľovi písomné potvrdenie o vytknutí vady služby a o lehote, v ktorej vadu odstráni, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady služby, bezodkladne po vytknutí vady spotrebiteľom.
 5. Obchodník je povinný písomne oznámiť spotrebiteľovi dôvody odmietnutia zodpovednosti za vady služby, ak Obchodník odmietne zodpovednosť za vady služby.
 6. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru. Nakoľko tovar sa pri preprave môže poškodiť, odporúčame kupujúcemu rozbaliť tovr a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom dopravcovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
 7. Ak Predávajúci zodpovedá za vadu predanej veci, kupujúci – spotrebiteľ má voči nemu právo:
 8. a) na odstránenie vady opravou,
 9. b) na výmenu,
 10. c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 11. d) od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 12. Kupujúci – spotrebiteľ môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady, len ak vytkol vadu do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia doby 2 rokov.
 13. Vadu možno vytknúť prostriedkami diaľkovej komunikácie na adrese miesta podnikania Predávajúceho: Eva Ozajová, Budatínska 21, 851 05 Bratislava.
 14. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a opis reklamovanej vady.
 15. Ak kupujúci – spotrebiteľ vytkol vadu poštovou zásielkou, ktorú Predávajúci odoprel prijať, zásielka sa považuje za doručenú v deň odopretia.
 16. Predávajúci poskytne kupujúcemu – spotrebiteľovi písomné potvrdenie o vytknutí vady bezodkladne po vytknutí vady kupujúcim. Predávajúci v potvrdení o vytknutí vady uvedie lehotu, v ktorej vadu odstráni. Oznámená lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť.
 17. Ak Predávajúci odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi kupujúcemu – spotrebiteľovi. Ak kupujúci – spotrebiteľ znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a Predávajúci nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu. Na náklady spotrebiteľa spojené so znaleckým posudkom a odborným stanoviskom sa vzťahuje § 509 ods. 2. Zákona č. 40/1964 Zb.
 18. Kupujúci – spotrebiteľ má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou veci alebo opravou veci. Nemôže si však zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil Predávajúcemu neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil kupujúcemu – spotrebiteľovi značné ťažkosti.
 19. Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti.
 20. Predávajúci opraví alebo vymení vec v primeranej lehote, po tom, čo kupujúci – spotrebiteľ vytkol vadu, bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí kupujúcemu – spotrebiteľovi s ohľadom na povahu veci a účel, na ktorý kupujúci – spotrebiteľ vec požadoval.
 21. Na účely opravy alebo výmeny kupujúci – spotrebiteľ odovzdá alebo sprístupní vec Predávajúcemu. Náklady prevzatia veci znáša Predávajúci.
 22. Predávajúci dodá opravenú vec alebo náhradnú vec kupujúcemu – spotrebiteľovi na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu kupujúci – spotrebiteľ dodal vadnú vec, ak sa strany nedohodnú inak. Ak kupujúci – spotrebiteľ neprevezme vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ju mal prevziať, môže Predávajúci vec predať. Ak ide o vec väčšej hodnoty, Predávajúci kupujúceho – spotrebiteľa o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie veci. Predávajúci bezodkladne po predaji vyplatí kupujúcemu – spotrebiteľovi výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jej úschovu a predaj, ak kupujúci – spotrebiteľ uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej Predávajúcim v oznámení o zamýšľanom predaji veci. Predávajúci môže vec na vlastné náklady zničiť, ak sa ju nepodarilo predať alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré Predávajúci účelne vynaložil na úschovu veci, a nákladov, ktoré by Predávajúci musel nevyhnutne vynaložiť na jej predaj.
 23. Pri odstránení vady výmenou veci nemá Predávajúci právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním veci a na odplatu za bežné užívanie veci pred jej výmenou.
 24. Predávajúci zodpovedá za vady náhradnej veci podľa § 619 Zákona č. 40/1964 Zb.
 25. Kupujúci – spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty, ak:
 26. a) Predávajúci vec neopravil ani nevymenil,
 27. b) Predávajúci vec neopravil ani nevymenil v súlade s § 623 ods. 4 a 6 Zákona č. 40/1964 Zb.,
 28. c) Predávajúci odmietol odstrániť vadu podľa § 623 ods. 2, Zákona č. 40/1964 Zb.,
 29. d) vec má rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene veci,
 30. e) vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo
 31. f) Predávajúci vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre kupujúceho – spotrebiteľa.
 32. Pri posudzovaní práva kupujúceho – spotrebiteľa na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa bodu 21. písm. d) a e) sa zohľadnia všetky okolnosti, najmä druh a hodnota veci, povaha a závažnosť vady a možnosť od kupujúceho – spotrebiteľa objektívne žiadať, aby dôveroval v schopnosť Predávajúceho odstrániť vadu.
 33. Kupujúci – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa bodu 21., ak sa spolupodieľal na vzniku vady alebo ak je vada zanedbateľná. Dôkazné bremeno, že sa kupujúci – spotrebiteľ spolupodieľal na vzniku vady a že vada je zanedbateľná, nesie Predávajúci.
 34. Ak sa zmluva týka kúpy viacerých vecí, kupujúci – spotrebiteľ môže od nej odstúpiť len vo vzťahu k vadnej veci. Vo vzťahu k ostatným veciam môže odstúpiť od zmluvy, len ak nemožno dôvodne očakávať, že bude mať záujem ponechať si ostatné veci bez vadnej veci.
 35. Kupujúci – spotrebiteľ po odstúpení od zmluvy alebo jej časti vráti vec Predávajúcemu na náklady Predávajúceho. Predávajúci zabezpečí odstránenie veci, ktorá bola nainštalovaná v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Ak Predávajúci vec v primeranej lehote neodstráni, môže kupujúci – spotrebiteľ zabezpečiť odstránenie a doručenie veci Predávajúcemu na náklady a nebezpečenstvo Predávajúceho.
 36. Predávajúci po odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu – spotrebiteľovi kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia veci Predávajúcemu alebo po preukázaní, že kupujúci – spotrebiteľ zaslal vec Predávajúcemu, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr.
 37. Predávajúci vráti kúpnu cenu kupujúcemu – spotrebiteľovi alebo mu vyplatí zľavu z kúpnej ceny rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci – spotrebiteľ pri zaplatení kúpnej ceny, ak kupujúci – spotrebiteľ výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady. Všetky náklady spojené s úhradou znáša Predávajúci.
 38. Predávajúci nemá právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním veci a na odplatu za bežné užívanie veci pred odstúpením od kúpnej zmluvy.
 39. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok uverejnených na webovej stránke www.ozajlacne.sk a Predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

V Bratislave, dňa 01.07.2024