Pracovný zošit 2 časť Šikovné počty (určený 5-6 ročným deťom).

1,99

 • Formát zošita: 210 mm x 297 mm (A4).
 • Rozsah: 32 dvojfarebných strán.
 • Druhá časť zo štyroch edukačných zošitov, ktoré sú určené pre deti veku 5-6 rokov za účelom rozvíjania všeobecných zručnosti dieťaťa.
 • Autor: Mária Tašková.
 • Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť – Matematika a práca s informáciami.
 • Edukačný pracovný zošit rozvíja základné kompetencie dieťaťa a to nasledovne:
  – Komunikačné kompetencie.
  – Matematické kompetencie.
  – Kompetencie učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť.
 • V predškolskom veku sa začína rozvíjať presné myslenie dieťaťa. Cieľom edukačných aktivít je naučiť dieťa chápať čísla a jednoduché operácie s nimi a rozvíjať základy algoritmického myslenia.
 • Dospelý sa snaží, aby:
  – dieťa získalo nové poznatky pomocou riešenia úloh,
  – vedie dieťa k aktivite a komunikačným situáciám,
  – uplatňuje pri riešení úloh riadené rozhovory, ktorých súčasťou je aj kladenie otázok a pokynov,
  – dieťa dostáva možnosť sledovať, spoznávať a skúšať.
 • Edukačný pracovný zošit je rozpracovaný do týchto podoblastí:
  – Čísla a vzťahy.
  – Geometria a meranie.
  – Logika.
 • Čísla a vzťahy– sa týka predovšetkým počtu v skupine a riešenia jednoduchých úloh súvisiacich s počtom.
 • Geometria a meranie– rozvíja orientáciu v priestore a v rovine. Dieťa sa v nej zoznamuje s najjednoduchšími geometrickými útvarmi a ich porovnávaním.
 • Logika – je malým úvodom do logiky, kde sa dieťa stretáva s jednoduchými úlohami na rozmýšľanie.
 • Metodické odporúčanie pre pedagóga/rodiča:
  – Názvy tematických strán sú venované dospelému, nie dieťaťu.
  – Dieťa najskôr motivujte, prečítajte úlohu na edukačnom liste, aby si utvorilo predstavu, čo ho čaká.
  – Úlohy vykonáva postupne. Dospelý kladie otázky a dieťa odpovedá alebo dopĺňa a dokresľuje alebo kategorizuje.
  – Overte si, či dieťa úlohe porozumelo.
  – Nechajte mu potrebný čas na plnenie úloh.
  – Podľa potreby poskytnite dieťaťu pomoc a oporu.
  – Pozorujte samostatnosť a tvorivosť pri riešení úloh.
  – Umožňujte v dostatočnej miere vyjadriť svoj názor, postreh, skúsenosť.
 • Zošit je ilustrovaný jednoduchými kresbami. Pri ich vymaľovaní si dieťa nenásilnou formou precvičí základné matematické vedomosti, ako aj grafomotorické zručnosti. Pracovný zošit napomôže pripraviť dieťa na vstup do 1. ročníka základnej školy.
 • Pracovný zošit určený 5-6 ročným deťom na rozvíjanie matematických predstáv:
  – rozvíja základy algoritmického myslenia
  – učí dieťa chápať čísla a jednoduché operácie s nimi
 • Dieťa precvičuje:
  – Čísla a vzťahy – počet v skupine a jednoduché úlohy súvisiace s počtom.
  – Geometria a meranie – orientáciu v priestore, jednoduché geometrické útvary.
  – Logika – jednoduché úlohy na rozmýšľanie.

9 na sklade

Katalógové číslo: PZ2SP Kategórie: ,

Popis

 • Formát zošita: 210 mm x 297 mm (A4).
 • Rozsah: 32 dvojfarebných strán.
 • Druhá časť zo štyroch edukačných zošitov, ktoré sú určené pre deti veku 5-6 rokov za účelom rozvíjania všeobecných zručnosti dieťaťa.
 • Autor: Mária Tašková.
 • Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť – Matematika a práca s informáciami.
 • Edukačný pracovný zošit rozvíja základné kompetencie dieťaťa a to nasledovne:
  – Komunikačné kompetencie.
  – Matematické kompetencie.
  – Kompetencie učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť.
 • V predškolskom veku sa začína rozvíjať presné myslenie dieťaťa. Cieľom edukačných aktivít je naučiť dieťa chápať čísla a jednoduché operácie s nimi a rozvíjať základy algoritmického myslenia.
 • Dospelý sa snaží, aby:
  – dieťa získalo nové poznatky pomocou riešenia úloh,
  – vedie dieťa k aktivite a komunikačným situáciám,
  – uplatňuje pri riešení úloh riadené rozhovory, ktorých súčasťou je aj kladenie otázok a pokynov,
  – dieťa dostáva možnosť sledovať, spoznávať a skúšať.
 • Edukačný pracovný zošit je rozpracovaný do týchto podoblastí:
  – Čísla a vzťahy.
  – Geometria a meranie.
  – Logika.
 • Čísla a vzťahy– sa týka predovšetkým počtu v skupine a riešenia jednoduchých úloh súvisiacich s počtom.
 • Geometria a meranie– rozvíja orientáciu v priestore a v rovine. Dieťa sa v nej zoznamuje s najjednoduchšími geometrickými útvarmi a ich porovnávaním.
 • Logika – je malým úvodom do logiky, kde sa dieťa stretáva s jednoduchými úlohami na rozmýšľanie.
 • Metodické odporúčanie pre pedagóga/rodiča:
  – Názvy tematických strán sú venované dospelému, nie dieťaťu.
  – Dieťa najskôr motivujte, prečítajte úlohu na edukačnom liste, aby si utvorilo predstavu, čo ho čaká.
  – Úlohy vykonáva postupne. Dospelý kladie otázky a dieťa odpovedá alebo dopĺňa a dokresľuje alebo kategorizuje.
  – Overte si, či dieťa úlohe porozumelo.
  – Nechajte mu potrebný čas na plnenie úloh.
  – Podľa potreby poskytnite dieťaťu pomoc a oporu.
  – Pozorujte samostatnosť a tvorivosť pri riešení úloh.
  – Umožňujte v dostatočnej miere vyjadriť svoj názor, postreh, skúsenosť.
 • Zošit je ilustrovaný jednoduchými kresbami. Pri ich vymaľovaní si dieťa nenásilnou formou precvičí základné matematické vedomosti, ako aj grafomotorické zručnosti. Pracovný zošit napomôže pripraviť dieťa na vstup do 1. ročníka základnej školy.
 • Pracovný zošit určený 5-6 ročným deťom na rozvíjanie matematických predstáv:
  – rozvíja základy algoritmického myslenia
  – učí dieťa chápať čísla a jednoduché operácie s nimi
 • Dieťa precvičuje:
  – Čísla a vzťahy – počet v skupine a jednoduché úlohy súvisiace s počtom.
  – Geometria a meranie – orientáciu v priestore, jednoduché geometrické útvary.
  – Logika – jednoduché úlohy na rozmýšľanie.
Pracovný zošit 2 časť Šikovné počty (určený 5-6 ročným deťom).