2 časť – Pracovný zošit Kúzelné rátanie pre 4–5 ročné deti

1,99

 • 2 časť z 3 častí.
 • Formát zošita: 210 mm x 297 mm (A4)24 dvojfarebných strán.
 • Distribúcia august 2021.
 • Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť – Matematika a práca s informáciami.
 • Edukačný pracovný zošit rozvíja základné kompetencie dieťaťa a to nasledovne:
  – Komunikačné kompetencie.
  – Matematické kompetencie.
  – Kompetencie učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť.
 • V predškolskom veku sa začína rozvíjať presné myslenie dieťaťa. Cieľom edukačných aktivít je naučiť dieťa chápať čísla a jednoduché operácie s nimi a rozvíjať základy algoritmického myslenia.
 • Edukačný pracovný zošit: Prvé počty je určený pre 4-5 ročné deti. Úlohy a aktivity sú hravého charakteru.
 • Dospelý sa snaží, aby:
  – dieťa získalo nové poznatky pomocou riešenia úloh.
  – vedie dieťa k aktivite a komunikačným situáciám.
  – uplatňuje pri riešení úloh riadené rozhovory, ktorých súčasťou je aj kladenie otázok a pokynov.
  – dieťa dostáva možnosť sledovať, spoznávať a skúšať.
 • Edukačný pracovný zošit je rozpracovaný do týchto podoblastí:
  – Čísla a vzťahy.
  – Geometria a meranie.
  – Logika.
 • Čísla a vzťahy – týka sa predovšetkým počtu v skupine a riešenia jednoduchých úloh súvisiacich s počtom.
 • Geometria a meranie – rozvíja orientáciu v priestore a v rovine. Dieťa sa v nej zoznamuje s najjed- noduchšími geometrickými útvarmi a ich porovnávaním.
 • Logika – je malým úvodom do logiky, kde sa dieťa stretáva s jednoduchými úlohami na rozmýšľanie.
 • Metodické odporúčanie pre pedagóga/rodiča:
  – Názvy tematických strán sú venované dospelému, nie dieťaťu.
  – Dieťa najskôr motivujte, prečítajte úlohu na edukačnom liste, aby si utvorilo predstavu, čo ho čaká.
  – Úlohy vykonáva postupne. Dospelý kladie otázky a dieťa odpovedá alebo dopĺňa a dokresľuje alebo kategorizuje.
  – Overte si, či dieťa úlohe porozumelo.
  – Nechajte mu potrebný čas na plnenie úloh.
  – Podľa potreby poskytnite dieťaťu pomoc a oporu.
  – Pozorujte samostatnosť a tvorivosť pri riešení úloh.
  – Umožňujte v dostatočnej miere vyjadriť svoj názor, postreh, skúsenosť
 • V pracovnom zošite si deti hravou formou rozvíjajú a precvičujú pamäť a predstavivosť. Zoznamujú sa s priestorovými vzťahmi, geometrickými tvarmi a počtom od 1 do 4.
 • Pracovný zošit je určený 4 – 5 ročným deťom na rozvíjanie matematických predstáv:
  – rozvíja presné myslenie dieťaťa,
  – učí dieťa chápať čísla a jednoduché operácie s nimi.
 • Dieťa precvičuje:
  – Čísla a vzťahy – počet v skupine a jednoduché úlohy súvisiace s počtom.
  – Geometria a meranie – orientáciu v priestore, jednoduché geometrické útvary.
  – Logika – jednoduché úlohy na rozmýšľanie.

5 na sklade

Katalógové číslo: PZ2KR Kategórie: ,

Popis

 • 2 časť z 3 častí.
 • Formát zošita: 210 mm x 297 mm (A4).
 • 24 dvojfarebných strán.
 • Distribúcia august 2021.
 • Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť – Matematika a práca s informáciami.
 • Edukačný pracovný zošit rozvíja základné kompetencie dieťaťa a to nasledovne:
  – Komunikačné kompetencie.
  – Matematické kompetencie.
  – Kompetencie učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť.
 • V predškolskom veku sa začína rozvíjať presné myslenie dieťaťa. Cieľom edukačných aktivít je naučiť dieťa chápať čísla a jednoduché operácie s nimi a rozvíjať základy algoritmického myslenia.
 • Edukačný pracovný zošit: Prvé počty je určený pre 4-5 ročné deti. Úlohy a aktivity sú hravého charakteru.
 • Dospelý sa snaží, aby:
  – dieťa získalo nové poznatky pomocou riešenia úloh.
  – vedie dieťa k aktivite a komunikačným situáciám.
  – uplatňuje pri riešení úloh riadené rozhovory, ktorých súčasťou je aj kladenie otázok a pokynov.
  – dieťa dostáva možnosť sledovať, spoznávať a skúšať.
 • Edukačný pracovný zošit je rozpracovaný do týchto podoblastí:
  – Čísla a vzťahy.
  – Geometria a meranie.
  – Logika.
 • Čísla a vzťahy – týka sa predovšetkým počtu v skupine a riešenia jednoduchých úloh súvisiacich s počtom.
 • Geometria a meranie – rozvíja orientáciu v priestore a v rovine. Dieťa sa v nej zoznamuje s najjed- noduchšími geometrickými útvarmi a ich porovnávaním.
 • Logika – je malým úvodom do logiky, kde sa dieťa stretáva s jednoduchými úlohami na rozmýšľanie.
 • Metodické odporúčanie pre pedagóga/rodiča:
  – Názvy tematických strán sú venované dospelému, nie dieťaťu.
  – Dieťa najskôr motivujte, prečítajte úlohu na edukačnom liste, aby si utvorilo predstavu, čo ho čaká.
  – Úlohy vykonáva postupne. Dospelý kladie otázky a dieťa odpovedá alebo dopĺňa a dokresľuje alebo kategorizuje.
  – Overte si, či dieťa úlohe porozumelo.
  – Nechajte mu potrebný čas na plnenie úloh.
  – Podľa potreby poskytnite dieťaťu pomoc a oporu.
  – Pozorujte samostatnosť a tvorivosť pri riešení úloh.
  – Umožňujte v dostatočnej miere vyjadriť svoj názor, postreh, skúsenosť
 • V pracovnom zošite si deti hravou formou rozvíjajú a precvičujú pamäť a predstavivosť. Zoznamujú sa s priestorovými vzťahmi, geometrickými tvarmi a počtom od 1 do 4.
 • Pracovný zošit je určený 4 – 5 ročným deťom na rozvíjanie matematických predstáv:
  – rozvíja presné myslenie dieťaťa,
  – učí dieťa chápať čísla a jednoduché operácie s nimi.
 • Dieťa precvičuje:
  – Čísla a vzťahy – počet v skupine a jednoduché úlohy súvisiace s počtom.
  – Geometria a meranie – orientáciu v priestore, jednoduché geometrické útvary.
  – Logika – jednoduché úlohy na rozmýšľanie.
2 časť – Pracovný zošit Kúzelné rátanie pre 4–5 ročné deti